SĄVOKOS

 1. Internetinė parduotuvė – www.armeni.eu  interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes ir paslaugas.
 2. Kurjeris – Pardavėjo prekių pristatymą vykdantis Pardavėjo pasirinktos kurjerių tarnybos atstovas.
 3. Pardavėjas – UAB „Armeni”, juridinio asmens kodas 300605664, PVM mokėtojo kodas LT100005168016, buveinės adresas Josvainių g. 36, LT 47141, Kaunas, adresas korespondencijai Josvainių g. 36, LT 47141, Kaunas, internetinis adresas www.armeni.eu; tel. +370 655 95252, el. paštas: info@armeni.eu, kuri organizuoja ir vykdo prekių prekybą Internetinėje parduotuvėje.
 4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris yra užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje ir/arba perka Internetinėje parduotuvėje, ar naudojasi kitomis Internetinės parduotuvės paslaugomis, kuris yra a) veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs įstatymų nustatyto atitinkamiems sandoriams sudaryti amžiaus, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) juridinis asmuo, veikiantis per įgaliotus atstovus, c) fizinio ar juridinio asmens tinkamai įgalioti atstovai.
 5. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo-pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu Internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos (toliau – Taisyklės).
 6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas – neatskiriama Taisyklių dalis, kurioje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Internetine svetaine.
 7. Šalys – Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.
 1. BENDROSIOS SĄLYGOS
  1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes ir sumokėti už jas nustatytą pinigų sumą bei šiose Pirkimo-pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis atlyginti pristatymo išlaidas.
  2. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  3. Pardavėjas turi teisę pakeisti, papildyti ar taisyti Taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija publikuojama Internetinės parduotuvės svetainėje. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus Internetinės parduotuvės svetainėje.
  4. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Pirkimo pardavimo taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Pirkimo pardavimo sutartimi ir yra privalomas abiem Šalims.
  5. Pirkėjui nesuteikiama teisė pateikti prekių užsakymą Internetinėje parduotuvėje, jeigu Pirkėjas nėra susipažinęs su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis bei Privatumo politika ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Pirkimo pardavimo- taisyklėmis ir Privatumo politika arba tam tikra jų dalimi, jis negali užsakyti prekių Internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju, jeigu Pirkėjas pateikė prekių užsakymą, laikoma, kad Pirkėjas susipažino ir sutiko su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir Privatumo politika.
  6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis Internetinėje parduotuvėje ar naudojantis Internetine parduotuve saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei Privatumo politika.
 2. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas Internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo-pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Pirkėjas visiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetine parduotuve.
  5. Pirkėjas yra atsakingas už Interneto parduotuvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, registracijos formoje ir/ar užsakymo paraiškoje, pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
  6. Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Internetinės parduotuvės svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 3. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Internetinės parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti Internetinėje parduotuvėje esančių elementų išdėstymą.
  2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
  3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų Internetinėje parduotuvėje, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, keisti prekių asortimentą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą ar blokuoti Pirkėjo prisijungimą prie Internetinės parduotuvės per kitas Pirkėjo paskyras socialiniuose ir kituose tinkluose.
  5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis pateikiamas Internetinėje parduotuvėje.
  6. Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjui prekes šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir Internetinėje parduotuvėje nurodytais bei Pirkėjo pasirinktais terminais.
  7. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  8. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  9. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Tokiu atveju Pardavėjas taip pat turi teisę pristatyti mažesnį prekių kiekį arba nepristatyti prekės. Pakeitus prekę analogiška ar panašia preke, taip pat pristačius mažesnį prekių kiekį ar prekės nepristačius, dėl to susidariusį kainų skirtumą – Pirkėjo sumokėtus pinigus už prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes ir raštu pareikalavo grąžinti pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo atsiskaityta už prekes.
  10. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  11. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Internetinės parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, pakeitimus. Informacijos pateikimas Internetinėje parduotuvėje laikomas tinkamu informavimu.
  12. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  13. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  14. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.
 4. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR SUTARTIES SUDARYMAS
  1. Pirkimo pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir mokėjimo patvirtinimas.
  2. Pardavėjas siunčia Pirkėjui užsakymo patvirtinimą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
 5. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  1. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos nurodomos eurais.
  2. Pirkėjo atsiskaitymo už prekes būdai (pasirinktinai):
   1. Internetine bankininkyste per Payser mokėjimo inicijavimo sistemą;
   2. Elektronine bankininkyste, pasirinkus tiesioginę nuorodą į savo banką per Paysera mokėjimų sistemą;
   3. Apmokėjimas grynais pinigais kurjeriui pristatymo metu;
   4. Grynais pinigais atsiimant prekes UAB „Armeni” parduotuvėje. Prieš atvažiuojant būtina paskambinti ir pranešti apie atvykimą.
   5. Kitas Internetinėje parduotuvėje įdiegtas ar nurodytas atsiskaitymo būdas.

Duomenų ir atsiskaitymo saugumą garantuoja naudojamas SSL setifikatas.

 1. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
 2. Pirkėjo užsakymas laikomas pateiktu ir pradedamas vykdyti nedelsiant nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą momento.
 3. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

Nemokamas pristatymas nuo 49 Eur

 1. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Internetinėje parduotuvėje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės ir (arba) pristatymo termino.
 2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Internetinėje parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Minimali pirkinių krepšelio suma nurodoma Internetinėje parduotuvėje. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo mokestis.
 3. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį.
 4. Pirkėjas užsisakyti prekes Internetinėje parduotuvėje gali bet kuriuo paros metu. Prekių pristatymas Pirkėjui vykdomas Pirkėjo Internetinėje parduotuvėje pasirinktu laiku.
 5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Internetinės parduotuvės sistemoje Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu. Už teisingus pristatymo adreso duomenis atsako Pirkėjas.
 6. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas Internetinės parduotuvės sistemoje nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, prekes priimantis asmuo yra nepilnametis, pateikė negaliojantį asmens dokumentą ar atsisakė pateikti asmens dokumentą (kai galima to reikalauti pagal taikytinus teisės aktus ar šias Taisykles) ir kt., pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami išskaičiavus prekių pristatymo ir kitus logistikos mokesčius.
 7. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Paradvėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl kito nei šiose Taisyklėse nustatyto prekių pristatymo laiko.
 8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
 9. Pirkėjas prekių kokybę, kiekį ir asortimentą privalo patikrinti nedelsiant prekių pristatymo dieną.
 10. Pirkėjas apie netinkamos kokybės, kiekio ar asortimento prekes privalo informuoti Pardavėją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 12 val. nuo prekių pristatymo Pirkėjui el. laišku adresu info@armeni.eu, pateikdamas Pardavėjui nekokybiškos prekės nuotrauką ir/ar pretenziją dėl prekių kiekio ir/ar asortimento.

PRIVATUMO POLITIKA

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi UAB „Armeni” (toliau – Pardavėjas) tvarko internetinėje parduotuvėje www.armeni.eu (toliau – Internetinė parduotuvė) Pardavėjo kliento (toliau – Pirkėjų) asmens duomenis.
  2. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato ši Politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
  3. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjų asmens duomenis, Pardavėjas įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
  4. Naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis gali:
   1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, atitinkantys įstatymų nustatytą amžių, reikalingą sandoriams sudaryti;
   2. juridiniai asmenys;
   3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  1. Pardavėjas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, apsilankiusio Internetinėje parduotuvėje, teisę į privatumą. Pardavėjas renka ir panaudoja Pirkėjo duomenis (vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, amžiaus grupę, telefoną, el. pašto adresą ir kitą Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo nurodytą informaciją) šiems tikslams:
   1. Tinkamai įvykdyti prekių užsakymus;
   2. Išspręsti problemas susijusias su prekių kokybe ar pristatymu;
   3. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., PVM sąskaitas-faktūras)
   4. Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
   5. Tiesioginės rinkodaros tikslais.
  2. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėju tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo tapatybės arba kitų Pirkėjo asmens duomenų pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę. Pardavėjas pasilieka teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
  3. Siekiant tobulinti Internetinę parduotuvę ir užtikrinti efektyvų naudojimąsi ja bei siūlomų prekių įvairovę ir kokybę, Pirkėjui naudojantis Internetine parduotuve Pardavėjas renka informaciją, skirtą Internetinės parduotuvės lankomumui apskaičiuoti (statistinę informaciją), siekiant pateikti Pirkėjo interesus atitinkantį Internetinės parduotuvės turinį bei kitą informaciją ir išsaugoti lankymosi istoriją (toliau – Slapukai arba angl. „Cookies“ ). Laikoma, kad Pirkėjo sutikimas dėl Slapukų yra gautas, jeigu Pirkėjas gavęs pranešimą Internetinėje parduotuvėje apie Slapukų naudojimą, toliau naudojasi Internetinės parduotuvės svetaine.
 3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
  1. Pardavėjas pasilieka teisę perduoti informaciją apie Pirkėją trečiosioms šalims tik:
   1. jei yra Pirkėjo sutikimas;
   2. teikiant Internetinėje parduotuvėje paslaugas ar prekes arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis Pardavėjo pavedimu šioje Politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, prekių pristatymas ir pan.;
   3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
 4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
  1. Pirkėjas turi teisę keisti ir atnaujinti Internetinėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktą informaciją;
  2. Pardavėjas turi turėti naujausią su Pirkėju susijusią informaciją, reikalingą savalaikiam ir kokybiškam užsakymų įvykdymui.
 5. Privatumo politikos keitimas
  1. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Politikos sąlygas. Apie pakeitimus Pardavėjas praneša Internetinėje parduotuvėje.
  2. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Internetinės parduotuvės sistemoje.
  3. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimo naudojasi Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, yra laikoma, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi šalių nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Klientų atsiliepimų www.armeni.eu tvarkymo taisyklės

 • Šios Klientų atsiliepimų www.armeni.eu tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato uždarosios akcinės bendrovės „Armeni“ klientų atsiliepimų apie įsigytus produktus rinkimo ir jų viešinimo interneto svetainėje www.armeni.eu , kurios savininkas ir administratorius yra uždaroji akcinė bendrovė „Armeni“, tvarką.
 • UAB „Armeni“, juridinio asmens kodas 300605664, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre adresu J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius.
 • Atsiliepimas – Kliento el. paštu pateikta nuomonė ar rekomendacija apie Bendrovės paslaugas ir aptarnavimą, skelbiami interneto svetainėje www.armeni.eu
 • Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, sutarties pagrindu įsigijęs produktus iš Bendrovės.
 • Atsiliepimai renkami Bendrovės iniciatyva, kreipiantis į Klientus jų nurodytu el. pašto adresu po to, kai Klientai įsigijo produktus, tokiu būdu užtikrinant, kad Atsiliepimas yra gaunamas iš asmens, kuris iš tiesų įsigijo Bendrovės gaminamus produktus.
 • Bendrovė skelbia autentiškus, t. y. tik pačių Klientų parengtus ir Bendrovei pasikreipus pateiktus atsiliepimus. Koreguojamas gali būti tik pranešimo ilgis (gali būti pateikiama tik dalis atsiliepimo teksto, trumpinant neperfrazuojame ir nekeičiame pranešimo esmės), akivaizdžios gramatinės ar skyrybos klaidos.
 • Bendrovė skelbia Klientų, pateiktus atsiliepimus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų reikalavimams ar nėra kitaip neetiški:
  – nėra susiję su nelegalia veikla;
  – neminima politiškai jautri veikla;
  – nėra nurodoma asmeninė ar kitokia neskelbtina informacija (pavyzdžiui, el. pašto adresai, telefono numeriai, kredito kortelės informacija ar pan.);
  – Atsiliepimų turinys nėra įžeidžiantis arba nesusijęs su Bendrovės paslaugomis ar prekės ženklu);
  – Atsiliepimuose nėra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.
 • Viešai www.armeni.eu skelbiami atsiliepimai tik tų klientų, kurie penkiabalėje sistemoje įvertino patirtį su įmone 4-5 balais, kartu su atsiliepimu pateikė patvirtinimą, kad sutinka, jog Bendrovė atsiliepimą paskelbtų viešai, taip pat patvirtinimą, kad susipažino su Bendrovės Privatumo politikoje skelbiamomis Klientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, numatančiomis, kad Kliento identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo tikslu 3 metus nuo Atsiliepimo pateikimo bus tvarkomi Kliento pateikti duomenys.
 • www.armeni.eu viešai rodo tik Atsiliepimą pateikusio Kliento vardą ir patį atsiliepimą. www.armeni.eu nerodomi tokie duomenys, kaip pateikusio atsiliepimą Kliento pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija, kurią Bendrovė teisėtais pagrindais tvarko apie savo klientą.
 • Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba; už pateiktus Atsiliepimus Bendrovei nėra apmokama.
 • Bendrovė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.